Willa Piękny Widok

Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej jest własnością firmy Meble Wójcik Sp. z o.o. Wszelkie prawa do całej zawartości niniejszej strony są zastrzeżone. Prawa własności intelektualnej do całej zawartości niniejszej strony, w tym w szczególności do elementów graficznych i znaków towarowych przysługują Meble Wójcik Sp. z o.o. i są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych będzie: PPH Stolpłyt Leszek Wójcik z siedzibą w Elblągu (82-300), ul. Żuławska 18, posiadającej NIP 578-013-16-24 i REGON 008344940,

W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane w celu przesyłania Państwu korespondencji marketingowej informującej o działalności i ofercie handlowej firmy. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres prowadzenia z Państwem korespondencji, o ile oczywiście nie zgłoszą Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych, w szczególności współpracującym firmom informatycznym.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasza wola utrzymywania z Państwem bieżącego kontaktu, prowadzenie korespondencji (na takich zasadach jak dotychczas) oraz informowania o działalności lub ofercie Spółki. Zgodnie z RODO – te okoliczności stanowią tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę jako administratora Państwa danych osobowych, co jednocześnie czyni ich przetwarzanie zgodnym z prawem (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych?

O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także do przenoszenia danych.

Posiadanie przez nas Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z ww. praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny: 82-300 Elbląg, ul. Żulawska 18 lub drogą e-mailową na adres: [email protected]

Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Realizując obowiązek wynikający z RODO, jeszcze raz pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych. Prawo to mogą Państwo wykonać w dowolnym momencie i nieodpłatnie. Po wniesieniu sprzeciwu niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych i nie będziemy mogli wysyłać już Państwu żadnej korespondencji.


Recepcja + 48 785 775 815
Restauracja + 48 785 775 825
Manager + 48 785 775 800

Adres:
Willa Piękny Widok
82-300 Elbląg
ul. Bema 53 (wjazd od ul. Piechoty)