Willa Piękny Widok

Regulamin hotelowy

Dyrekcja Willi ‘Piękny Widok’ będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

REGULAMIN

 1. Pokoje w Willi “Piękny Widok” wynajmowane są na doby.

 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu wynajmu, do godziny 11:00 ostatniego dnia pobytu.

 3. Jeżeli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.

 4. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, gość, powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w oparciu o dostępność pokoi.

 5. Każdy Gość Hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości celem dopełnienia formalności meldunkowych. Dotyczy to także wszystkich towarzyszących Gościom dzieci. W przypadku odmowy pracownik Recepcji ma prawo odmówić wydania kluczy do pokoju.

 6. W karcie meldunkowej gość sam uzupełnia swoje dane oraz składa podpis w wyznaczonym miejscu.

 7. Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za deklarowany pobyt z góry wraz z zamówionymi dodatkowymi świadczeniami.

 8. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 9. W przypadku rezygnacji gościa zameldowanego z pobytu podczas trwania doby hotelowej, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.

 10. Przebywanie w pokoju po godzinie 12:00 (o ile nie zostało ustalone inaczej), bez zgłoszenia tego w Recepcji jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

 11. Osoby nie zameldowane w Willi mogą przebywać w pokoju w godzinach 7:00 – 22:00

 12. Przebywanie osoby nie zameldowanej w pokoju Gościa hotelowego (po godzinie 22:00) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej.

 13. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

 14. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszał regulamin Willi, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości, zakłócał spokój w Hotelu, wyrządził szkodę na rzecz pracownika lub innej osoby przebywającej w Willi „Piękny Widok”

 15. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez powiadomienia recepcji Willi „Piękny Widok”

 16. Willa „Piękny Widok” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową i/lub artystyczną, jeżeli nie zostały one oddane do depozytu w recepcji.

 17. Willa „Piękny Widok” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie czy też utratę auta lub innego pojazdu należącego do gościa. Gość hotelowy przyjmuje do wiadomości, iż na terenie Willi znajduję się tylko parking niestrzeżony.

 18. Willa „Piękny Widok” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości materialnej lub dużych kwot pieniężnych

 19. W godzinach ciszy nocnej goście korzystający z usług Willi, mają obowiązek zachowywać się tak by nie zakłócać spokoju innych gości

 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 21. Palenie tytoniu w pokojach i wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych jest surowo wzbronione! Nie stosowanie się do powyższego skutkuje obciążeniem rachunku Gościa kosztem gruntownego sprzątania w wysokości 500,-PLN.

 22. Obiekt wyposażony jest w monitoring p.poż. W przypadku nieuzasadnionego wywołania alarmu pożarowego w związku z niezastosowaniem się do zasad niniejszego Regulaminu przez Gościa zostanie on obciążony również kosztami interwencji Straży Pożarnej.

 23. Gość ma obowiązek niezwłocznie poinformować recepcję hotelową o wystąpieniu szkody bądź zniszczeniu.

 24. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Willi „Piękny Widok” powstałe z jego winy lub odwiedzjących go osób.

 25. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w Recepcji.

 26. W momencie wymeldowania Gość zobowiązany jest do zdania wszystkich kluczy. Za zniszczenie bądź zgubienie klucza pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 50,-PLN

 27. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w Hotelu przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane, na jego koszt, pod wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Willa „Piękny Widok” przechowa przedmioty przez trzy miesiące a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

 1. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Willa „Piękny Widok” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Willi, w szczególności do zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Willi „Piękny Widok”

 2. Hotel ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie informacji o gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi Dyrekcji niezwłoczną reakcję. 

 2. Gość w momencie rezerwacji pokoju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach dokonania rezerwacji oraz spełnienia obowiązku meldowania.

Recepcja + 48 785 775 815
Restauracja + 48 785 775 825
Manager + 48 785 775 800

Adres:
Willa Piękny Widok
82-300 Elbląg
ul. Bema 53 (wjazd od ul. Piechoty)